Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Dat is een overlegorgaan waarin een evenredige afvaardiging van ouders en personeelsleden actief meedenkt en invloed kan uitoefenen op het (voorgenomen) beleid van de school. Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten wij grote waarde. Het gesprek is er op gericht om beleidsuitgangspunten te verhelderen en het vertrouwen daarin op te bouwen.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht t.a.v. een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag. Deze rechten kunnen per geleding verschillen, afhankelijk van het onderwerp. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgesteld in het MR-reglement dat op school ter inzage ligt.

Schoolraad (SR)

De Brembocht heeft naast de MR ook een Schoolraad. De SR bestaat uit alle MR leden aangevuld met een aantal ouders en is er om een grotere betrokkenheid van ouders bij het beleid op school te realiseren. De SR functioneert als klankbord en als adviesorgaan voor directie en team en is nauw betrokken bij het schoolbeleid. Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten wij grote waarde. Het gesprek is er op gericht om beleidsuitgangspunten te verhelderen en het vertrouwen daarin op te bouwen.

De directie heeft binnen de SR een toelichtende en adviserende rol en ziet de SR steeds meer als een constructieve, strategische gesprekspartner bij zaken die ten grondslag liggen aan het beleid van de school. Bij de openbare SR-vergaderingen is de directie dan ook altijd aanwezig om de leden zonodig te informeren en hun meningen te horen.

Leden MR/SR

Oudergeleding

Teamgeleding

  • Roy Neijland, voorzitter en MR-lid 
  • Vera Suiskens, SR-lid
  • Susanne van den Broek, MR-lid
  • Inge van IJzendoorn, MR-lid

 

 

  • ​​​​​​Bart van de Voort, leerkracht groep 5-6, MR-lid
  • Karin Smolders, leerkracht groep 3, leermonitor, secretaris/penningmeester MR-lid
  • Ellen Vlielander, leerkracht groep 4, MR-lid

Contact

Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten horen wij graag wat er speelt in algemene zin. U kunt ons dan ook altijd benaderen over mogelijke gespreksonderwerpen. U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij een van de leden. 

Vergaderdata en agenda

De MR en SR vergaderen gezamenlijk, ongeveer 10x per jaar. De vergaderingen zijn deels openbaar. De agenda wordt opgenomen in de nieuwsbrief.