Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst.

Contact

Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten horen wij graag wat er speelt in algemene zin. U kunt ons dan ook altijd benaderen over mogelijke gespreksonderwerpen. U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij een van de leden.

MR-SR leden De Brembocht | 't Look en Huysackers

 • Logo 'samen maken wij het verschil'

  Susanne van den Broek

  MR-lid De Brembocht | oudergeleding

 • MR-lid Inge van Ijzendoorn

  Inge van IJzendoorn

  MR-lid De Brembocht | oudergeleding

 • SR-lid locatie 't Look

  Olja Petkovic

  SR lid De Brembocht locatie ’t Look | oudergeleding

 • SR lid De Brembocht

  Sander Mens

  SR lid De Brembocht locatie Huysackers |oudergeleding

 • Voorzitten MR / SR

  Roy Nijland

  Voorzitter MR / SR De Brembocht | oudergeleding

 • nanne dijkmans

  Nanne Dijkmans

  MR-lid De Brembocht | teamgeleding

 • Karin Smolders

  Karin Smolders

  MR-lid De Brembocht | teamgeleding

 • Janneke Timmers

  Janneke Timmers

  MR-lid De Brembocht | teamgeleding

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Dat is een overlegorgaan waarin een evenredige afvaardiging van ouders en personeelsleden actief meedenkt en invloed kan uitoefenen op het (voorgenomen) beleid van de school. Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten wij grote waarde. Het gesprek is er op gericht om beleidsuitgangspunten te verhelderen en het vertrouwen daarin op te bouwen.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht t.a.v. een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag. Deze rechten kunnen per geleding verschillen, afhankelijk van het onderwerp. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgesteld in het MR-reglement dat op school ter inzage ligt.

Schoolraad (SR)

De Brembocht heeft naast de MR ook een Schoolraad. De SR bestaat uit alle MR leden aangevuld met een aantal ouders en is er om een grotere betrokkenheid van ouders bij het beleid op school te realiseren. De SR functioneert als klankbord en als adviesorgaan voor directie en team en is nauw betrokken bij het schoolbeleid. Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten wij grote waarde. Het gesprek is er op gericht om beleidsuitgangspunten te verhelderen en het vertrouwen daarin op te bouwen.

De directie heeft binnen de SR een toelichtende en adviserende rol en ziet de SR steeds meer als een constructieve, strategische gesprekspartner bij zaken die ten grondslag liggen aan het beleid van de school. Bij de openbare SR-vergaderingen is de directie dan ook altijd aanwezig om de leden zonodig te informeren en hun meningen te horen.