De school als oefenplaats voor burgerschap. Leerlingen ervaren democratie in de praktijk en participeren mee. Ze oefenen met het hebben van inspraak, meedenken, meepraten en meebeslissen; met andere woorden verantwoordelijkheid leren dragen.

Burgerschapsvorming ‘De Basisschool als oefenplaats’

Burgerschapsvorming gaat uit van drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. We willen leerlingen op De Brembocht leren om samen verantwoordelijkheid te dragen voor de school (participatie). We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat het betekent om deel uit te maken van en inspraak te hebben in een gemeenschap (democratie). We leren kinderen hun eigen keuzes te maken en te uiten, respect te hebben voor die van anderen en om te gaan met verschillen (identiteit).

Leerlingenraad

Op De Brembocht versterken wij burgerschap door onze leerlingen een democratische leef- en leergemeenschap aan te bieden waarin ze kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen.
Een middel daartoe is de Leerlingenraad (LR). De LR is een platform ván leerlingen vóór leerlingen. In de LR hebben vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 zitting. Door middel van de KiVa Klassenvergaderingen verzamelen zij ideeën, voorstellen en vragen uit de groepen. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en reflecteren. Ook leren ze om te gaan met en begrip te hebben voor verschillende meningen en standpunten en deze discussies te voeren op een constructieve manier.
We laten onze leerlingen inzien dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer in de groep en de school als geheel.

Samen maken wij het verschil!

Plastic afval scheiden | Initiatief leerlingenraad

Poster plastic afval actie Poster plastic afval actie

De leerlingenraad heeft het initiatief genomen om, naast papier, ook plasticafval te gaan scheiden op school.

Er is door de leerlingenraad een plan gemaakt en een begroting. Om de benodigde afvalbakken voor een gedeelte te bekostingen hebben ze een flessen-inzamel-actie opgezet.

De afgelopen week heeft de leerlingenraad in alle groepen voorlichting gegeven. Door de hele school hangen posters met daarop informatie over plastic afval.