De activiteitencommissie bestaat uit ouders, waarvan de kinderen onderwijs volgen op onze basisschool. Het doel van de AC is het mede organiseren en ondersteunen van activiteiten rondom het onderwijs. De AC verzorgt het contact tussen school en ouders ten behoeve van deze activiteiten ten gunste van de kinderen.

De activiteitencommissie heeft als taken:

  • Het ondersteunen van het team bij het organiseren van tal van activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en Brembochtdag;
  • Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.

Het bestuur van de activiteitencommissie

Naam ouder Rol
Colinda Trienekens Voorzitter
Evelyne van der Helm Secretaris 't Look
Mandy Aarts Penningmeester


U kunt contact opnemen via info@acbrembocht.nl

Ouderbijdrage

De activiteiten van de activiteitencommissie worden helaas niet gesubsidieerd. De AC vraagt daarom aan de ouders een vrijwillige geldelijke bijdrage per kind per jaar te betalen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt in overleg met de Schoolraad vastgesteld. Voor dit schooljaar bedraagt dit € 25,00 per kind. Voor kinderen die later in het schooljaar instromen, vraagt de AC een bedrag naar rato.


De ouders ontvangen aan het begin van ieder schooljaar een jaarverslag van de AC met daarbij een rekening voor de bijdrage. Het bedrag kan overgemaakt worden op: bankrekeningnr. NL09RABO015.36.099.66 t.n.v. Stichting Beheer Ouderraadgelden BS De Brembocht o.v.v. voor- en achternaam en groep van uw kind(-eren).