Donderdag 12 november 2020

Plastic afval scheiden | Initiatief leerlingenraad

De leerlingenraad heeft het initiatief genomen om, naast papier, ook plasticafval te gaan scheiden op school.Er is door de leerlingenraad een plan gemaakt en een begroting. Om de benodigde afvalbakken voor een gedeelte te bekostingen hebben ze een flessen-inzamel-actie opgezet. De afgelopen week heeft de leerlingenraad in alle groepen voorlichting gegeven. Door de hele school hangen posters met daarop informatie over plastic afval.


Vanuit onze visie ‘Samen maken wij het verschil’ vinden we het belangrijk om leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor het onderwijs en de sfeer op De Brembocht.

Burgerschapsvorming ‘De Basisschool als oefenplaats’

Burgerschapsvorming gaat uit van drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. We willen leerlingen op De Brembocht leren om samen verantwoordelijkheid te dragen voor de school (participatie). We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat het betekent om deel uit te maken van en inspraak te hebben in een gemeenschap (democratie). We leren kinderen hun eigen keuzes te maken en te uiten, respect te hebben voor die van anderen en om te gaan met verschillen (identiteit).

Doel van de leerlingenraad

  • Leerlingen leren medeverantwoordelijk te zijn (MEE WETEN, MEE DENKEN, MEE BESLISSEN).
  • Het bevorderen van een cultuur waarin leerlingen en leerkrachten met erkenning van verschillen in positie, rol en verantwoordelijkheid in gesprek gaan met elkaar over leren en ontwikkeling.
  • De leerlingen vertegenwoordigen de leerlingen van de hele school. Onze visie ‘Samen maken wij het verschil’ geven we op deze wijze concreet vorm.
  • De leerlingen maken kennis met de democratische beginselen en daarmee actief burgerschap. Ze ondervinden tevens wat realistisch en haalbaar is.

Leden van de leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit totaal 6 leerlingen, twee leerlingen per groep uit de groepen 6, 7 en 8. Ze zijn door de eigen groep gekozen om de groep te vertegenwoordigen tijdens de leerlingenraadvergaderingen. De leerlingenraad komt 1 maal per maand bij elkaar. De onderwerpen die besproken worden komen vanuit de groepen, het team en/of de ouders van de activiteitencommissie.

Meer nieuws