De Brembocht werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. Dat betekent dat we goed rekening houden met de verschillen in niveau en gedrag van kinderen.

De volgende uitgangspunten vinden wij daarbij van belang:

”� gezamenlijke verantwoordelijkheid;
”� professioneel handelen en professionele feedback;
”� recht doen aan verschillende talenten zowel bij kinderen als leerkrachten en gebruik maken van ieders kwaliteiten;
”� goed klassenmanagement en pedagogisch klimaat;
”� onderwijsbehoeften en leerstijlen van kinderen;
”� zelfstandigheid en zelfregulering bevorderen van kinderen;
”� kinderen leren samenwerken.

Onze school als oefenplaats

Onze school wil kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dit betekent dat we niet alleen kennis overdragen, maar ook vaardigheden bijbrengen die ieder kind nodig heeft om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij (burgerschap). Deelnemen aan een complexe samenleving moet je leren; daar heb je hulp en ondersteuning bij nodig. Daarom vinden we het belangrijk met kinderen in gesprek te gaan over hun voorkeuren, opvattingen en belevingen. Zo leren we de kinderen zich bewuster te worden van zichzelf en de ander, hun manier van ‘in de wereld staan’ en welke keuzes ze kunnen en willen maken. Wij vinden het belangrijk om daar, samen met u als ouder, kinderen in te begeleiden. Wij werken onder andere met de methode KiVA!

Omgaan met verschillen

Kinderen verschillen van elkaar, óók in de manier waarop en in welk tempo zij leren. Het ene kind heeft bijvoorbeeld meer uitleg nodig terwijl het andere kind al zelfstandig aan de gang kan.

Om meer tegemoet te kunnen komen aan verschillen tussen leerlingen, werken we vanuit convergente differentiatie. Dit betekent dat er een minimumdoel voor de klas als geheel gesteld wordt, waarbij wij de groep in drie niveaus opdelen: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. Na de klassikale instructie gaat een gedeelte van de groep de leerstof zelfstandig verwerken. De leerkracht heeft nu tijd om een kleinere groep kinderen extra instructie te geven. De leerkracht begeleidt de kinderen daarna met het inoefenen. Op deze manier profiteren alle leerlingen optimaal van de tijd die de leerkracht kan besteden aan instructie.

Voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de les. Het vergroten van de leertijd en het geven van verlengde instructie verhogen de leerprestaties van de leerlingen. Het werken vanuit convergente differentiatie wordt met name ingezet bij de basisvaardigheden technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen.

Van samenwerken binnen de eigen groep naar thematisch werken

We organiseren ook leeractiviteiten waarbij leerlingen kennis maken met andere manieren van leren. U kunt hierbij denken aan interactief en coöperatief leren (mogelijk in projectvorm) op het gebied van wereldoriëntatie, burgerschapsvorming, kunstzinnige vorming en sport. Vanuit eigen leervragen verwerven kinderen in interactie en samenwerking met de leerkracht en andere kinderen nieuwe kennis. Wij gebruiken hiervoor het lesmateriaal van Blink! Wereld. Wij bieden wereldoriëntatie in samenhang aan van groep 3 t/m 8.